Volg het laatste Fort Willem nieuws bij ons op Facebook!

Gedragsregels

Gedragscode

Van vrijwilligers, beheerders, bestuursleden of externen die voor speeltuin Fort Willem hun diensten aanbieden wordt verwacht dat zij zich op een bepaalde manier gedragen. Wat wij verwachten is vastgelegd in een protocol.  Dit protocol is een van de zaken die aan de orde komen in gesprekken met toekomstige vrijwilligers, beheerder of andere medewerkers die hun diensten aanbieden aan speeltuin Fort Willem.  Daarnaast is dit gedragsprotocol samen met het wervingsprotocol voor vrijwilligers opgenomen  op de site van speeltuin Fort Willem. Bezoekers  of geïnteresseerden kunnen op de site kennisnemen van deze gedragsregels en wat men op dit gebied in speeltuin Fort Willem mag verwachten.

 

1.     Doel van het protocol

Het doel van dit protocol is duidelijk maken welk gedrag speeltuin Fort Willem (stichting Futura) van de beheerders, vrijwilligers, bestuursleden, stagiaires, vervangers of externen die diensten uitvoeren  verwacht. Immers hun gedrag, de communicatie en de uitstraling van de speeltuin medewerkers[1] draagt voor een groot deel bij aan de kwaliteit die speeltuin Fort Willem wil uitstralen.

 

2.     Loyaliteit en werkhouding

Bij speeltuin Fort Willem stellen de medewerkers zich open en positief op ten opzichte van de bezoekers (kinderen en ouders / opvoeders), de medewerkers onderling en mensen van buiten de organisatie. De medewerkers zijn zorgvuldig in wat zij doen, zeggen of schrijven in relatie tot speeltuin Fort Willem en zijn zich bewust van het effect daarvan. In contact met andere laten medewerkers zien  waar speeltuin Fort Willem voor staat. Alle medewerkers werken mee aan het realiseren van de doelstelling van speeltuin Fort Willem.

Bij gebruik van sociale media, zoals Facebook, Twitter, Hyves e.d. laat de medewerker zich niet uit over interne aangelegenheden. Indien hij hierover twijfelt gaat hij in overleg met het bestuur.

Bij de medewerkers is bekend dat de informatie over formele standpunten van de speeltuin naar externen en contacten met media zijn voorbehouden aan het bestuur.

 

3.     Iedereen is welkom.

Bij speeltuin Fort Willem is ieder kind, ouder en of opvoeder welkom.

De medewerkers discrimineren niet en gaan respectvol met elkaar om.

Discriminatie op grond van etnische of sociale achtergrond, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, burgerlijke staat of handicap wordt in speeltuin Fort Willem  niet geaccepteerd. Ook zal speeltuin Fort Willem geen discriminatie op welke grond dan ook toestaan jegens medewerkers door derden.

 

4.     Omgang tussen medewerkers

De medewerkers van speeltuin Fort Willem gaan respectvol met elkaar om. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten, medewerkers luisteren naar elkaar en staan open voor argumenten van de ander. De medewerkers spreken elkaar op een respectvolle wijze aan.

 

 

De medewerkers communiceren volgens de lijnen die door het bestuur zijn vastgesteld  en of vastgelegd in officiële stukken.

Speeltuinaangelegenheden worden besproken in het daarvoor bestemde overleg of met de daarvoor aangewezen personen.

Relaties tussen medewerkers is toegestaan, mits dit naar het oordeel van het bestuur verenigbaar is met de functies.

 

5.     Presentatie en uiterlijke verzorging

Iedere medewerker die in de speeltuin werkzaam is, is een visitekaartje voor de speeltuin. Uiterlijke verzorging en representatieve kleding (passend bij de aard van de werkzaamheden) zijn daarbij belangrijk.  De medewerkers die tijdens openingstijden van de speeltuin werkzaam zijn ontvangen voor de herkenbaarheid z.g. bedrijfskleding. Deze bestaat uit twee T-shirts, een polotrui, een sweatshirt, een bodywarmer en een broek waarop het logo en naam van de speeltuin zijn afgebeeld. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij deze kleding tijdens openstelling dragen en regelmatig wassen. Deze kleding blijft eigendom van de speeltuin.

 

6.     Ontvreemding van speeltuineigendommen en persoonlijke bezittingen

Iedere medewerker gaat met zorg en respect om met de eigendommen  van de speeltuin en de eigendommen van derden, waarover hij tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking heeft. Bij beëindiging van het vrijwilligerschap/dienstverband retourneert de medewerker alle eigendommen van de speeltuin, die tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden aan hem zijn toevertrouwd. Medewerkers maken geen oneigenlijk gebruik van de faciliteiten en goederen die hen voor de uitvoering van werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld.

 

7.     Omgaan met vertrouwelijke gegevens

Met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie wordt zorgvuldig omgegaan. Ditzelfde geldt ook voor informatie waaruit blijkt of waarvan mag worden aangenomen dat deze vertrouwelijk behandeld dient te worden.

Vertrouwelijke informatie over medewerkers of bezoekers blijft vertrouwelijk en wordt alleen uitgewisseld aan overheidsinstanties indien zij hiervoor schriftelijk een verzoek indienen. Het bestuur zal dit verzoek tijdens de eerste volgende bestuursvergadering bespreken en een besluit nemen waarbij rekening gehouden wordt met juridische aspecten en/of wettelijke afspraken. 

 

8.     Milieu bewust handelen

Bij speeltuin Fort Willem houden de medewerkers bij het uitoefenen van hun werkzaamheden zo veel mogelijk rekening met het milieu en handelen  milieubewust. Denk hierbij aan het gebruik van schoonmaakmiddelen, verf, energiegebruik, afvalverwerking en aanschaf gereedschappen etc.

 

9.     Alcohol

Het is niet toegestaan dat medewerkers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en/of tijdens de openstelling van de speeltuin alcohol en of (soft) drugs te gebruiken of onder invloed van alcohol en of (soft) drugs verkeren.

 

10.  Ongewenst gedrag

Tijdens de werkzaamheden is het niet uit te sluiten dat medewerkers geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, zoals agressie, pesten, discriminatie of seksueel getint gedrag van bezoekers of medewerkers. In geval van ongewenst gedrag kan iedere medewerker de beheerder en/of een lid van het bestuur inschakelen.

Alvorens een functie te kunnen vervullen binnen de speeltuin dienen alle toekomstige (aspirant) medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Deze VOG verklaring wordt periodiek opnieuw aangevraagd. Indien men geen VOG verklaring kan overleggen, wordt men niet aangenomen of wordt het bestaande dienstverband meteen beëindigd.

 

11.  Naleving gedragscode

Medewerkers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de naleving van de gedragscode. Wanneer er niet in overeenstemming met de gedragscode wordt gehandeld spreken de medewerkers elkaar daar op een collegiale wijze op aan. Bij herhaaldelijke en/ of forse schending van de gedragsregels kan  het bestuur hier disciplinaire consequenties aan verbinden of wordt het medewerkerschap beëindigd.

 

 

 

 

Maastricht, augustus 2017

 [1] Met medewerkers worden bedoeld:  de vrijwilligers, beheerders, bestuursleden, stagiaires of andere mensen die op een of andere wijze actief zijn in de speeltuin.

JoomSpirit